Welcome to the MIT Qigong Blog

Tuesday, August 27, 2013

Monday Night Qigong at MIT (August 26, 2013)

20 Standing at MIT Qigong!!

60 Minutes of Power Standing
5 min Dr. Ma Li Tang's Gathering Qi
5 min Zhan Zhuang #1
5 min Zhan Zhuang #2
5 min Zhan Zhuang #3
5 min Zhan Zhuang #4
5 min Zhan Zhuang #5
5 min Zhan Zhuang #6
5 min Zhan Zhuang #7
5 min Zhan Zhuang #8
5 min Leg Qi
Gathering Qi
Wash/Seal